Patricia McAlmont

Poukisa Patricia McAlmont te kòmanse vwayaj sante li epi li te rantre nan WeightWatchers®? Li istwa li anba a pou w konnen!

Li istwa li

POUKISA w ap pran pakou sante w?

Kit ou fèk kòmanse, oswa w ap swiv li pandan kèk tan, mande tèt ou POUKISA mwen nan pakou sa a? Ki sa ki pral fè ou kontan ak ki sa li pral ankouraje w debloke lajwa lavi ou? Patricia McAlmont te motive pa lanmou li pou mache—li gen yon objektif pou l pèdi 100 liv—epi pou l viv lavi l san restriksyon. Li plis sou POUKISA li nan edisyon sa a.

Ki rezon ki reponn POUKISA ou a? Pataje istwa ou pou yon chans pou genyen kèk machandiz!

Ou ka pataje POUKISA w nan Sant Resous Pou Viv an Sante nou an.

Benefis Sante

Avantaj ki an sante

Fè Konesans ak Virta — ak yon chans pou w ranvèse dyabèt tip 2 ou!

Nou kontan prezante w Virta Health, yon nouvo pwogram pou manm ki gen A1C wo ki vle sipò siplemantè sa a ki ka mennen a yon chans ki chanje lavi pou ranvèse dyabèt—gratis pou ou. Ekip swen medikal Virta travay kole sere avèk ou pou ofri w yon plan endividyèl ak sipò adisyonèl nan men antrenè sante.

Kisa ki garanti:

 • Swen pwofesyonèl swen sante pèsonalize ak antrenè sante
 • Mèt, echèl ak founiti pou tès yo
 • Sipò chak jou atravè aplikasyon mobil/biwo
 • Yon plan terapi nitrisyon ki sipòte pa rechèch klinik

Si ou gen dyabèt tip 2 epi ou vle plis sipò, Virta ka bon chwa a pou ou.

Pou konnen si w kalifye pou w rantre nan Virta.

Elijibilite pou jesyon dyabèt atravè Virta disponib sèlman pou sèten manm ak depandan ki garanti yo ki gen gwo kouvèti medikal atravè yon Fon Avantaj 1199SEIU. Pami lòt kritè pou patisipasyon, manm ak depandan yo dwe gen plis pase 18 an ak yon dyagnostik dyabèt tip 2.Gen kèk kondisyon medikal ki ta ka ekskli pasyan yo nan patisipasyon nan VirtaRetrete ki elijib pou Medicare yo pa kalifye pou patisipasyon.Kòmanse pwosesis aplikasyon an kounye a pou w konnen si w kalifye.

Pran aplikasyon mobil MyAccount lan!

Aksè nan avantaj ou yo ak MyAccount vin pi fasil toujou. Jis telechaje aplikasyon mobil nou an sou aparèy iOS oswaAndroid ou, epi ou ka konekte sou MyAccount dirèkteman nan telefòn entèlijan ou. Depi Fon Avantaj la te lanse MyAccount pou premye fwa, plis pase 190,000 manm te kreye kont pou jwenn aksè nan avantaj yo nenpòt lè, nenpòt kote.

Sèvi ak aplikasyon MyAccount pou:

 • Chanje adrès ou epi mete ajou lòt enfòmasyon pèsonèl yo
 • Enskri depandan w genyen ki kalifye yo
 • Konnen nan ki nivo yo ye ak yon reklamasyon
 • Jwenn yon Pwofesyonèl Swen Sante
 • Gade deklarasyon Eksplikasyon Avantaj yo (EOB)
 • Mande yon nouvo kat Idantifi kasyon Avantaj Sante
 • Lyen a avantaj fòmasyon ou yo
 • Mande yon estimasyon pansyon an liy

Oswa ale nan Apple App Store oswa Google Play epi chèche 1199SEIU Benefits.

NOUVO AVANTA J: Teladoc Primary360

Jwenn ak bati yon relasyon ak yon Doktè Swen Prensipal (PCP) se youn nan fason ki pi enpòtan ou ka pwoteje sante w ak byennèt ou. Si ou resevwa asirans sante atravè Fon Avantaj la men ou pa gen yon PCP epi ou bezwen konvenyans pou w wè youn nòmalman, yon pwofesyonèl swen sante Teladoc Primary360 ka ofri w egzamen anyèl ak swen prevantif; fè dyagnostik ak trete pwoblèm sante; ede jere kondisyon kwonik; ranpli medikaman sou preskripsyon; epi refere w bay espesyalis nan rezo a.Chwazi yon pwofesyonèl swen sante ki baze sou espesyalite, lang, sèks ak/oswa disponiblite, epi wè menm pwofesyonèl swen sante sa a pandan tout swen ou.Ou pral menm jwenn sipò adisyonèl nan men yon Ekip Swen, ki gen ladan enfi myè ki anrejistre, asistan medikal ak kowòdonatè swen.Vizite www.Teladoc.com oswa rele (800) TELADOC (835-2362) pou jwenn PCP ou jodi a.

Pou aprann plis sou bati yon relasyon ak doktè ou, vizite Relasyon ki an sante.

Vizite Sant Resous pou Viv an Sante a

Viv yon lavi ki an sante pèmèt nou angaje totalman epi rete la pou moun nou renmen yo, zanmi, kòlèg travay ak kliyan nou yo. Sant Resous pou Viv an Sante a ka sipòte w sou wout byennèt. Sant Resous la divize an senk seksyon: Espri an Sante, Kò an Sante, Kè an Sante, Vi an Sante ak Relasyon an Sante ak Pwofesyonèl Swen Sante ou yo. Eksplore chak sijè pou konsèy ekspè, estatistik itil, resous, klas, lis evènman ak plis ankò.

FindHelp konekte ou ak resous kominotè yos

FindHelp se yon resous sou Entènèt ki gen pwogram ak sèvis kominotè gratis oswa a bon mache toupre kote oumenm ak fanmi w ap viv ak travay. Avèk Pwogram Asistans pou Manm Byennèt nou an, kounye a nou ofri yon sit rechèch pèsonalize pou ba w resous pou byennèt emosyonèl, sekirite alimantè, asistans lojman, transpò piblik, gadri adisyonèl, machandiz ak sèvis, ak asistans legal.

findhelp Logo