Ask Dr. Dunn

Please send any questions to [email protected].

Mizajou Sou Rapèl Vaksen

Enfòmasyon ki nan Kesyon Moun Poze Souvan yo (FAQ) se pou rezon edikasyon ak pou ba ou enfòmasyon sèlman epi yo pa fèt pou sèvi kòm konsèy sante oswa medikal. Paske Fon 1199SEIU yo pa ka bay konsèy medikal, ou ta dwe pale ak doktè w la si w gen kesyon espesifik sou sante w konsènan vaksen yo.

Mwen te resevwa de rapèl COVID-19 – poukisa mwen bezwen yon lòt?

Menm apre w fin resevwa de rapèl COVID-19, iminite w kòmanse febli, kidonk lè w resevwa nouvo rapèl la sa ka ba w plis pwoteksyon kont viris la, sitou akòz prekosyon yo vin mwen estrik epi n ap antre nan sezon fredi ak grip. Nouvo rapèl yo pwoteje tou kont souvaryan Omicron BA.5 ki kounye ap domine, osi byen ke souch orijinal la. Ou dwe tann omwen de mwa apre dènye vaksen COVID-19 ou anvan ou resevwa yon nouvo rapèl, dapre konsèy Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention). Booster Pfizer-BioNTech otorize pou moun ki gen laj 12 an oswa plis, epi rapèl Moderna apwouve pou moun ki gen 18 an oswa plis.

Ki avantaj yon dòz rapèl genyen? Èske li nesesè?

Lè iminite nan yon vaksen kòmanse bese, yon dòz rapèl ka nesesè pou ede “ranfòse” iminite a ankò. Yon dòz rapèl ede ranfòse pwoteksyon kont maladi grav nan popilasyon sa yo ki gen gwo risk pou kontamine ak COVID-19 oswa konplikasyon yon maladi grav tou.

Èske gen okenn efè segondè lè w pran yon dòz rapèl?

Reyaksyon yo siyale apre yo fin resevwa yon dòz rapèl yo sanble ak sa premye dòz yo, tankou doulè nan misk oswa doulè nan bra kote yo te pran vaksen an. Li ta ka gen ladan tou, lafyèv ki pa twò cho, frison, fatig, maltèt ak doulè nan misk ak jwenti yon lòt kote. Reyaksyon grav, tankou anafilaktik, itikè oswa demanjezon—ki trè ra—ka endike yon alèji ak vaksen an.

E si mwen pa sèten m ap pran dòz rapèl la?

Rapèl COVID-19 yo san danje epi efikas. Nou kòmanse wè yon rediksyon pwoteksyon kont maladi COVID-19 modere ak pa twò grav pami moun ki te pran vaksen an konplè. Avèk varyant tankou Omicron ki trè kontajye ak souch grav Delta yo ki toujou ap pwopaje, li enpòtan pou w pran yon piki rapèl le pli vit ke ou kapab. Rapèl yo efikas a 90 pousan nan anpeche moun entène lopital pou sila ki enfekte ak varyant Omicron lan.

Mwen te gen yon reyaksyon ak vaksen COVID-19 la lè mwen te pran li premye fwa a. Èske mwen pral gen menm reyaksyon an ak dòz rapèl la?

Anpil moun ka gen youn oswa plizyè reyaksyon komen ak yon vaksen COVID-19, tankou doulè nan misk oswa doulè nan bra kote yo te ba w yon vaksen. Li ta ka gen ladan tou, lafyèv ki pa twò cho, frison, fatig, maltèt ak doulè nan misk ak jwenti yon lòt kote. Reyaksyon grav ak yon vaksen, tankou anafilaktik, itikè oswa demanjezon, ki trè ra, ka endike yon alèji ak vaksen an. Ou ta dwe konsilte pwofesyonèl swen sante prensipal ou a.

Ki diferans ki genyen ant “vaksinen konplètman” avèk “ajou ak vaksen yo”? Èske li gen ladann resevwa yon dòz rapèl?

Definisyon “vaksinen konplètman” pa gen ladan piki rapèl la. Yo toujou konsidere tout moun kòm moun ki vaksinen konplètman de semèn apre dezyèm dòz yo nan yon seri de piki, tankou vaksen Pfizer‑BioNTech oswa Moderna, oswa de semèn apre yon vaksen yon sèl dòz, tankou vaksen Johnson & Johnson lan. Yon fwa yon moun kalifye pou yon dòz rapèl—senk mwa apre dezyèm dòz la nan yon seri de piki oswa de mwa apre piki yon sèl dòz la—yo rekòmande yon piki rapèl epi yon moun pa “ajou” sou vaksen COVID-19 yo rekòmande li a. Yon moun ta ka bezwen pran yon piki rapèl pou yo konsidere li kòm “ajou”.

Si mwen resevwa yon dòz rapèl vaksen, èske l ap efikas kont varyant Delta oswa Omicron COVID-19 yo?

Yo espere vaksen aktyèl yo bay pwoteksyon kont maladi grav, entène lopital ak lanmò akòz enfeksyon ak varyant Omicron lan. Sepandan, enfeksyon malgre vaksinasyon gen anpil chans rive lakay moun ki vaksinen konplètman yo. Avèk lòt varyant, tankou Delta, vaksen yo te rete efikas nan anpeche maladi grav, entène lopital ak lanmò. Aparisyon resan Omicron plis mete aksan sou enpòtans vaksinasyon ak dòz rapèl yo.

Èske yon “dòz rapèl" ak yon "twazyèm dòz” se menm vaksen an?

Dòz vaksen an se menm nan. Tèm “rapèl” ak “twazyèm dòz” yo diferansye rezon ki fè yo bay yon lòt dòz vaksen. Rezon ki fè yo bezwen yon lòt dòz diferan pou popilasyon jeneral la parapò ak moun ki genyen sistèm iminitè ki fèb yo. Yo rekòmande yon twazyèm dòz omwen 28 jou apre dezyèm dòz la pou moun ki genyen sistèm iminitè ki fèb yo, akòz sistèm iminitè yo fèb, alòske yo ka bay yon dòz rapèl senk mwa apre vaksinasyon konplè (Pfizer-BioNTech) nenpòt moun ki gen 12 lane ak ki pi gran; senk mwa apre vaksinasyon konplè (Moderna) nenpòt moun ki gen 18 lane ak moun ki pi gran; oswa de mwa apre vaksen Johnson & Johnson (J&J) pou nenpòt moun ki gen 18 lane ak ki pi gran, ki gen ladan moun ki te resevwa yon twazyèm dòz. Yon “dòz rapèl” se pou moun repons dezyèm vaksen yo a te gen anpil chans pou l ekselan, men li ap febli, sa ki lakòz iminite yo diminye. Sa a se yon repons byolojik natirèl. Lè iminite nan yon vaksen kòmanse bese, yon dòz rapèl ka nesesè pou ede “ranfòse” iminite a ankò.

Si mwen te resevwa de dòz vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19, èske mwen kalifye pou yon lòt dòz rapèl menm vaksen COVID-19 la?

FDA Etazini an ak Depatman Sante Eta New York (New York State Department of Health, NYSDOH) la te otorize yon vaksen rapèl Pfizer-BioNTech COVID-19 siplemantè pou moun ki gen 12 lan oswa ki pi gran yo omwen senk mwa apre dezyèm dòz yo. Si w gen kesyon sou kalifikasyon w, konsilte pwofesyonèl swen sante prensipal ou a oswa moun k ap bay vaksen an.

Si mwen te resevwa de dòz vaksen Moderna COVID-19, èske mwen kalifye pou yon lòt dòz rapèl menm vaksen COVID-19 la?

FDA Etazini an ak Depatman Sante Eta New York (New York State Department of Health, NYSDOH) la te otorize yon vaksen rapèl Moderna COVID-19 siplemantè pou moun ki gen 18 lane oswa ki pi gran omwen senk mwa apre dezyèm dòz yo. Si w gen kesyon sou kalifikasyon w, konsilte pwofesyonèl swen sante prensipal ou a oswa moun k ap bay vaksen an.

Si mwen te resevwa yon sèl dòz vaksen Johnson & Johnson (J&J) COVID-19, èske mwen kalifye pou yon lòt dòz rapèl menm vaksen COVID-19 la?

FDA ak NYSDOH otorize yon vaksen rapèl J&J COVID-19 pou nenpòt moun ki gen 18 lane oswa ki pi gran omwen de mwa apre premye vaksen yo. Si w gen kesyon sou kalifikasyon w, konsilte pwofesyonèl swen sante prensipal ou a oswa moun k ap bay vaksen an.

Èske mwen bezwen pran menm vaksen pou rapèl mwen an menm jan mwen te fè pou vaksen orijinal mwen an (sa vle di, èske mwen ka melanje ak matche vaksen COVID-19 yo)?

Moun ki kalifye yo ka chwazi resevwa menm vaksen an oswa yon diferan vaksen ak dòz rapèl yo. Pandan ke seleksyon rapèl la se yon chwa pèsonèl, si ou te resevwa Johnson & Johnson (J&J) pou vaksen prensipal ou a, ou ka anvizaje chanje pou w pran yon vaksen mRNA COVID-19 (Moderna oswa Pfizer-BioNTech) pou rapèl ou a pou plis pwoteksyon kont COVID- 19. Lè w ap anvizaje “melanje ak matche,” ou ta dwe chèche konsèy nan men pwofesyonèl swen sante prensipal ou a.

Poukisa dòz rapèl Moderna sa e yon mwatye dòz?

Moderna te chwazi yon mwatye dòz rapèl paske etid yo endike dòz ki pi fèb sa a deklanche mwens efè segondè, tankou lafyèv ak doulè, men yo toujou ranfòse yon repons iminitè. Li kite tou, plis vaksen disponib pou rezèv mondyal la.

Si mwen te gen antikò COVID-19 oswa si mwen refè apre COVID-19, èske mwen ta dwe pran yon dòz rapèl?

Wi. Si ou poko pran dòz rapèl la epi ou fèk gen COVID-19, ou kalifye pou dòz rapèl la ki kòmanse 10 jou apre kòmansman sentòm yo ak/oswa tès COVID-19 pozitif la, ou santi ou pi byen epi ou pa al nan izolasyon. Si w te gen COVID-19 epi w te resevwa tretman antikò monoklonal, ou kalifye pou rapèl la ki kòmanse 90 jou apre w fin resevwa tretman sa a. Si w gen kesyon sou kalifikasyon w, konsilte pwofesyonèl swen sante prensipal ou a oswa moun k ap bay vaksen an.

Èske mwen ka toujou resevwa yon vaksen kont grip? Èske mwen ka resevwa li an menm tan ak dòz rapèl mwen an?

Wi, ou ka pran dòz rapèl COVID-19 ou a ak vaksen kont grip la an menm tan. Nou te aprann ke fason kò a devlope repons iminitè li yo ak eksperyans nenpòt efè segondè posib apre yon moun fin pran vaksen an jeneralman se menm bagay la, kit yo bay yon vaksen poukont li oswa yo bay li ak yon lòt vaksen. Ou ka pran vaksen kont grip ou a nan men pwofesyonèl swen sante prensipal ou a oswa nan famasi k ap patisipe yo. Pou jwenn yon sit vaksinasyon COVID-19 toupre w, ale sou sit entènèt nou an, www.1199SEIUBenefits.org/vaccine-locations.

Konsèy pou Twazyèm Dòz pou Moun ki Genyen Sistèm Iminitè Ki Fèb yo

Èske mwen ka resevwa yon twazyèm dòz paske mwen gen sistèm iminitè ki fèb ansanm ak yon rapèl?

Moun ki gen sistèm iminitè ki fèb ki te resevwa twa dòz konplè swa Moderna oswa Pfizer-BioNTech yo kapab resevwa yon dòz rapèl (katriyèm) omwen senk mwa pou Pfizer-BioNTech oswa Moderna apre dènye dòz yo nan seri prensipal yo. Rapèl la (katriyèm dòz) se toujou yon dòz konplè pou Pfizer‑BioNTech ak yon mwatye dòz pou Moderna. Kounye a, yon twazyèm dòz vaksen Johnson & Johnson (J&J) pa disponib pou moun ki genyen sistèm iminitè ki fèb yo, pou moun sa yo ka resevwa yon maksimòm de dòz: premye dòz prensipal ak yon dòz rapèl. Si w gen kesyon konsènan si yon dòz rapèl apwopriye, konsilte pwofesyonèl swen sante prensipal ou a.

Kiyès ki kalifye pou yon twazyèm dòz vaksen COVID-19 Pfizer-BioNTech ak Moderna?

Vaksen Pfizer-BioNTech la otorize epi rekòmande pou moun ki gen 5 lane ak ki pi gran oswa Moderna pou moun ki gen 18 lane ak ki pi gran kòm yon twazyèm dòz pou moun ki genyen sistèm iminitè ki fèb yo. Anjeneral, sa yo enkli moun ki:

  • Te sibi grèf ògàn solid oswa yon grèf mwèl zo (selil tij)
  • Ap resevwa oswa fèk resevwa tretman pou kansè
  • Gen maladi defisyans iminitè, tankou VIH, epi itilize medikaman ki febli sistèm iminitè a, tankou kòtikotewoyid oswa lòt tankou sa yo souvan itilize pou trete pwoblèm sante tankou maladi enflamatwa entesten ak atrit rimatoyid, pami lòt pwoblèm sante.

 

Si w tonbe nan youn nan kategori sa yo, tanpri diskite ak pwofesyonèl swen sante prensipal ou a pou konnen si yon twazyèm dòz vaksen an bon pou ou.

Konbyen tan apre dezyèm dòz la moun ki genyen sistèm iminitè ki fèb yo ka resevwa yon twazyèm dòz vaksen COVID-19 Pfizer-BioNTech oswa Moderna?

Yo rekòmande yon twazyèm dòz omwen 28 jou apre dezyèm dòz la pou moun ki genyen sistèm iminitè ki fèb yo. Gen prèv solid ke repons iminitè kont vaksen an ka limite lakay moun ki gen yon sistèm iminitè ki fèb. Yo demontre ke yon twazyèm dòz ogmante yon fason siyifikatif kapasite kò a pou l reyaji ak anpeche yon moun enfekse ak viris ki lakòz COVID-19 la. Si w gen kesyon sou kalifikasyon w, konsilte pwofesyonèl swen sante prensipal ou a oswa moun k ap bay vaksen an.

Pou jwenn dènye enfòmasyon Depatman Sante Eta New York la sou Dòz Rapèl COVID-19 la, tanpri ale sou https://covid19vaccine.health.ny.gov/booster-doses.