Lokal Pou Preparasyon Enpo nan Westchester

Bat Pou Ou Tire Plis Nan Ranbousman Enpo Ou Epi Chache Konnen Si Ou Kalifye Pou Enpo Sou Revni Ou Genyen An (Earned Income Tax Credit, EITC)

Pwogram asistans enpo sou revni volontè vityèl gratis (Virtual Volunteer Income Tax Assistance, VITA) IRS an ap ofri pwogram preparasyon enpo gratis atravè Westchester-Putnam Career Center Network, apati 16 fevriye.

Si revni kay ou pou ane 2020 an te mwens pase $56,000, Westchester-Putnam Career Center Network ap ofri sèvis VITA Vityèl. Randevou obligatwa epi yo ka fèt apati 12 fevriye, lè w rele 211 oswa (800) 899-1479. Pou mizajou oswa plis enfòmasyon, vizite www.westchesterputnamonestop.com.

Ou ka vizite sit entènèt IRS la tou pou lokal pou preparasyon taks gratis.

Chèche konnen plis epi wè ki dokiman ou bezwen pou prepare enpo ou yo.