Biwo preparasyon taks ki gratis nan Westchester

Tire Maksimòm Pwofi nan Ranbousman Taks ou a epi Chèche Konnen si w Kalifye pou Kredi Taks Sou Revni Ou Touche a (Earned Income Tax Credit, EITC)

Pwogram VITA (Vounteer Income Tax Assistance) IRS la ofri sesyon preparasyon taks gratis atravè Rezo Westchester-Putnam Career Center, apati 14 fevriye.

Food Bank For New York City ap bay sèvis sa a si revni fanmi w pou ane 2021 an te pi ba pase $57,000 Rezo Westchester-Putnam Career Center pral bay sèvis an pèsòn ak sèvis pa livrezon. Randevou yo obligatwa epi ou kapab pran yon randevou lè ou rele nan 211 oswa (800) 899-1479. Pou plis enfòmasyon, vizite www.westchestergov.com.

Ou kapab tcheke tou sitwèb IRS la pou konnen lokasyon preparasyon taks gratis yo.

Aprann plis epi wè ki dokiman ou bezwen pou prepare taks ou yo.