Sa w bezwen pou w prepare taks ou yo

 • Madanm oswa mari ou. Si ou ranpli yon fòm deklarasyon taks komen, madanm oswa mari ou dwe vini avèk ou.
 • Idantifikasyon ki gen foto ou resevwa nan men eta a oswa nan gouvènman federal la Pou tèt ou ak pou madanm oswa mari ou si w ap ranpli fòm deklarasyon taks la ansanm. Pa egzanp: lisans kondwi, idantite eta a, paspò, kat rezidans, elatriye.
 • Kat Sekirite Sosyal, lèt Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl oswa yon lèt ki sòti nan Administrasyon Sekirite Sosyal ak nimewo Sekirite Sosyal ki kòrèk. Pou tèt ou ak pou tout moun ou reklame sou fòm deklarasyon taks ou a. Kopi ansyen deklarasyon taks yo PA akseptab kòm prèv nimewo sekirite sosyal. Sa vle di ou DWE GEN kat Sekirite Sosyal yo (oswa kopi kat yo) pou tout moun ki sou kont ou w ap reklame yo.
 • W-2 fòm pou tout djòb ane 2021 an (dènye souch chèk la PA akseptab).
 • Fòm 1099-B, si ou gen revni nan lavant estòk, obligasyon oswa lòt byen.
 • Fòm 1099-C, si ou gen yon anilasyon dèt.
 • Fòm 1099-G, si ou te resevwa konpansasyon pou chomaj nan ane 2021.
 • Fòm 1099-INT, si ou te resevwa enterè nan yon kont labank nan ane 2021.
 • Fòm 1098, si ou te peye taks sou pwopriyete ak/oswa enterè ipotèk.
 • Fòm 1098-E, si ou te peye enterè sou prè etidyan nan ane 2021 pou edikasyon apre lekòl segondè ou.
 • Fòm 1098-T, si ou te peye kou prive pou edikasyon apre lekòl segondè ou nan ane 2021.
 • Fòm 1099-DIV, si ou te resevwa dividann nan ane 2021.
 • Fòm 1099-R, si ou resevwa yon pansyon, oswa Fòm SSA-1099, si ou kolekte Sekirite Sosyal.
 • Fòm 1095-A, si w te enskri nan yon plan sante ki kalifye atravè Marketplace Asirans Sante nan ane 2021.
 • Fòm 1095-B, si w se yon rezidan nan New Jersey. Akòz egzijans eta a, yo ka bezwen tache fòm sa a ak deklarasyon taks lokal ou a. Tanpri verifye avèk konseye taks ou a pou plis enfòmasyon.
 • Pou reklame depans pou gadri timoun yo, enkli montan total ou te peye nan ane 2021 an, ansanm ak taks sou Nimewo Idantifikasyon Anplwayè (Employer Identification Number, EIN) ajans gadri a oswa non ak nimewo sekirite sosyal moun ki bay swen pou timoun yo.
 • Yon chèk ki anile ak nimewo kont ak nimewo woutaj, si ou vle itilize depo dirèk.
 • Kantite lajan pou nenpòt lòt revni nan dosye ou yo (frè pou sèvis jiri, salè an kach, genyen nan jwèt aza [Fòm W2-G], elatriye).
 • Yon kopi deklarasyon taks federal ak eta ane pase a, si sa posib. Remak: Si ou te resevwa kredi EITC ane pase a, ou dwe bay Fòmilè EIC 1040 oswa 1040-SR ki ranpli pou orè 2019 ou a ak Fèy Travay EIC A oswa B.
 • Kopi Avi Pèman Enpak Ekonomik (Economic Impact Payment, EIP) 1444-C ak/oswa 1444-B pou dènye ane a. Remak: Si ou pa kapab bay avi sa a, ou dwe bay kantite total pèman ou te resevwa a.
 • Lèt IRS 6475, te voye nan kòmansman ane 2022 a pou konfime kantite total twazyèm EIP a ak nenpòt pèman siplemantè pou ane fiskal 2021 an.
 • Lèt IRS 6419, 2021 Advance CTC, te voye nan kòmansman ane 2022 a si ou te resevwa pèman davans kredi taks pou timoun nan ane 2021 an. Tanpri pote dosye ou tou sou pèman sa yo.