Sa Ou Bezwen Pou Prepare Enpo Ou

 • Mari oswa madanm ou. Si w ap fè yon deklarasyon konjwen, mari ou oswa madanm ou dwe prezan avèk ou.
 • Yon pyès idantite ki avèk foto eta oubyen gouvènman federal la ba ou. Pou ou ak pou mari oswa madanm ou si w ap ranpli konjwen. Pa egzanp: pèmi kondwi, kat idantite eta, paspò, kat rezidans, elatriye.
 • Kat sekirite sosyal, lèt nimewo idantifikasyon kontriyab la (Taxpayer Identification Number) oswa lèt administrasyon sekirite sosyal la avèk bon nimewo sekirite sosyal yo. Pou ou menm ak pou tout moun ki sou deklarasyon enpo ou a. Yo PA aksepte ansyen kopi  deklarasyon enpo kòm prèv nimewo sekirite sosyal yo. Sa vle di ou  DWE gen kat sekirite sosyal (oswa kopi kat) chak depandan w ap reklame.
 • Fòmilè W-2 yo pou tout travay 2020 yo(denyè souch peman PA akseptab).
 • Fòmilè 1099-B, si ou genyen yon revni ki soti nan vann estòk, obligasyon ak lòt byen.
 • Fòmilè 1099-C, si ou genyen yon dèt ki efase.
 • Fòmilè 1099-G, si ou te resevwa yon asirans-chomaj nan ane 2020 an.
 • Fòmilè 1099-INT, si ou te resevwa enterè ki soti nan yon kont labank nan ane 2020.
 • Fòmilè 1098, si ou te peye enpo sou kay ak/oswa enterè ipotèk.
 • Fòmilè 1098-E, si ou te peye enterè sou prè pou etidyan pou etid aprè etid segondè nan ane 2020.
 • Fòmilè 1098-T, si ou te peye kòb lekòl ki pou etid apre lekòl segondè nan ane 2020.
 • Fòmilè 1099-DIV, si ou te resevwa dividann nan ane 2020.
 • Fòmilè 1099-R, si ou te jwenn pansyon, oswa Fòmilè SSA-1099, si ou resevwa Sekirite Sosyal.
 • Fòmilè 1095-A, si ou te enskri nan yon asirans sante ki kalifye atravè Mache Asirans Sante a (Health Insurance Marketplace) nan ane 2020 an.
 • Fòmilè 1095-B, si ou se yon rezidan New Jersey. Akòz egzijans eta a, ou ka oblije enkli fòmilè sa a ak deklarasyon enpo lokal ou a. Tanpri tcheke avèk konseye enpo ou pou plis enfòmasyon.
 • Pou ou reklame depans gadri yo, bay valè total ou te peye nan ane 2020 an, ak Nimewo Idantifikasyon fiskal gadri a (Employer Identification Number, EIN) oswa non ak nimewo sekirite sosyal founisè sèvis gadri a.
 • Yon chèk ki anile ki gen nimewo woutaj la ak nimewo kont lan,si ou swete itilize depo dirèk la.
 • Montan tout lòt revni ki soti nan dosye ou yo (frè pou jiri, lajan kach ou touche, sa ou genyen nan paryaj [Fòmilè W2-G], elatriye).
 • Yon kopi deklarasyon enpo federal ak eta yo pou ane ki pase a, isi sa disponib. Remak: Si ou te resevwa kredi EITC ane pase a, ou dwe bay fòmilè konplè EIC 2019 Anèks 1040 an oswa 1040-SR ak Fèy Travay A oswa B.
 • Kopi Avi Peman Enpak Ekonomik (Economic Impact Payment, EIP) 1444-A ak 1444-B ane pase a. Remak: Si ou pa ka bay avi sa yo, ou dwe bay montan total peman ou te resevwa a.