Sit Preparasyon Taks nan New Jersey

Jwenn maksimòm ranbousman taks ou a epi chèche konnen si w kalifye pou kredi taks sou revni ou te touche (EITC)

Si revni kay ou an 2023 te pi ba pase $60,000, pwogram Asistans Volontè Pou Taks Sou Revni (VITA) IRS ap ofri. gratis evènman preparasyon taks nan tout New Jersey. Ekspè nan taks ap detèmine si ou kalifye pou Kredi Taks sou Revni ou te Touche (EITC) epi ede w ranpli taks ou.

Rele 211 oswa liy dirèk Lokalizatè Sit VITA nan (800) 906-9887 pou jwenn yon sit toupre w. Ou ka jwenn yon sit preparasyon taks gratis tou pre w lè w vizite irs.treasury.gov/freetaxprep/.

Pou plis enfòmasyon, ou ka rele sit la dirèkteman oswa vizite sit la Sit entènèt IRS.

Jwenn plis enfòmasyon epi wè ki dokiman ou bezwen pou prepare taks ou yo.