Jwenn maksimòm ranbousman taks ou

Patnè nou yo ka ede asire w ke ou:

 • Prepare taks ou an sekirite;
 • Aplike pou nenpòt kredi ki baze sou revni ak dediksyon ou te touche;
 • Depoze kredi taks sou revni ou te touche (Earned Income Tax Credit, EITC), si w kalifye.

Asistans disponib sou plas atravè patnè nou yo divès kote (pou sèvis an pèsòn ak sèvis depoze-ale) oswa atravè òdinatè lakay ou (pou sèvis sou entènèt).

Patnè nou yo

Food Bank for New York City

Si Revni fanmi w pou ane 2023 an pi ba pase $65,000 (ak moun oswa san moun sou kont ou), asosye nou an ki se Food Bank For New York City ap ofri aktivite preparasyon taks gratis. Sèvis preparasyon taks an pèsòn ak sèvis depoze-ale yo disponib nan sit atravè senk minisipalite yo, epi ou ka tou pwofite sèvis preparasyon taks sou entènèt nan konfò lakay ou. Jwenn plis enfòmasyon.

Ariva

Si revni kay ou an 2023 te pi ba pase $60,000 (oswa $32,000 si ou selibatè epi ou pa gen depandan), patnè nou Ariva ap ofri tou evènman preparasyon taks an pèsòn gratis nan sit atravè Bronx. Jwenn plis enfòmasyon

NYC Free Tax Prep

Si revni kay ou an 2023 te pi ba pase $85,000 (oswa $59,000 si ou selibatè epi ou pa gen depandan), Biwo Otonòmi Finansye Depatman Zafè Konsomatè Vil Nouyòk la (New York City Department of Consumer Affairs’ Office of Financial Empowerment) ap ofri evènman preparasyon taks gratis. Ou ka chwazi sèvis preparasyon taks an pèsòn oswa sèvis depoze-ale nan sit atravè senk minisipalite yo, epi ou ka tou pwofite sèvis preparasyon taks sou entènèt nan konfò lakay ou. Jwenn plis enfòmasyon.

Reklame EITC ou

Chèche konnen si w satisfè kondisyon revni pou EITC lè w sèvi ak direktiv taks 2023 ki endike anba a:
 • Revni anba $56,838 ($63,698 si marye, ranpli yon deklarasyon ansanm) ak twa oswa plis timoun depandan
 • Revni pi ba pase $52,918 ($59,478 si w marye, wap ranpli yon deklarasyon ansanm) ak twa oswa plis timoun
 • Revni pi ba pase $46,560 ($53,120 si w marye, w ap ranpli yon deklarasyon ansanm) ak twa oswa plis timoun
 • Revni pi ba pase $17,640 ($24,210 si w marye, wap ranpli yon deklarasyon ansanm) ak twa oswa plis timoun

Si revni kay ou a pi ba pase $85,000, ou ka vizite youn nan òganizasyon sa yo pou prepare taks gratis nan Senk Minisipalite yo.

Si ou gen dediksyon espesifik oswa yon ristoun potansyèlman konplèks, rele oswa voye yon imèl bay òganizasyon preparasyon taks ou chwazi a pou konfime ke yo ka ofri ou preparasyon taks gratis.

Ou menm KAPAB resevwa asistans gratis pou preparasyon taks menm si ou endike dediksyon sa yo:

 • Depans medikal ak dantè
 • Taks eta ak lokal sou pwopriyete oswa sou lavant ou te peye
 • Enterè sou ipotèk ak/oswa envestisman ou
 • Kado pou charite
 • Sèten depans ki gen rapò ak travay

Ou PA KAPAB resevwa asistans preparasyon taks gratis si:

Pou tout sèvis an pèsòn ak sèvis depoze-ale, Food Bank For New York City ansanm ak Ariva egzije yon randevou. Gen kèk sit NYC Tax Prep ki egzije randevou tou. Vizite www.FoodBankNYC.org/taxhelp, www.Ariva.org oswa www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page pou detay.

Pran yon randevou oswa jwenn èd sou entènèt kounye a

Opsyon 1: Sèvis Preparasyon Taks An Pèsòn (Sou Randevou Sèlman)

Ranpli Deklarasyon Taks ou yo Avèk Èd yon Ekspè Taks

Sèvis an pèsòn ak pou w deklare taks ou yo elektwonikman (e-filing) disponib gratis nan sant preparasyon taks yo. Yon preparatè taks sètifye nan Internal Revenue Service (IRS) ap ede ou ranpli yon deklarasyon taks ki kòrèk. Preparatè taks la ap revize enfòmasyon ou yo avèk ou epi ede w ranpli deklarasyon taks ou a, epi aplike pou EITC a si w kalifye.

Food Bank For New York City ap bay sèvis sa a si revni kay ou pou ane 2023 an te pi ba pase $65,000 (avèk oswa san moun ki pa sou kont ou). Randevou yo obligatwa. Pou w konnen lokasyon ak lè yo louvri, epi pou pran yon randevou, vizite www.FoodBanknyc.org/taxhelp/. Si ou gen kesyon, rele (646) 981-6111.

Ariva ap ofri sèvis sa a tou nan divès lokal nan vil Bronx si revni fanmi w pou ane 2023 an te $60,000 oswa pi piti (oswa $32,000 oswa pi piti si w selibatè epi ou pa gen okenn moun sou kont ou). Randevou yo obligatwa. Pou w pran yon randevou, rele (718) 292-2983 oswa voye yon imèl nan [email protected].

Preparasyon taks gratis nan vil New York, Biwo Otonomizasyon Finansyè Depatman Zafè Konsomatè Vil New York lan pral ofri sèvis sa a si revni fanmi w pou ane 2022 an te pi piti pase $85,000 (oswa $59,000 oswa pi piti si ou selibatè epi ou pa gen okenn moun sou kont ou). Gen kèk lokal ki mande randevou. Pou w konnen lokasyon ak lè yo louvri, epi pou pran yon randevou, vizite www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page.

Opsyon 2: Sèvis Preparasyon Taks Depoze-Ale (Sou Randevou Sèlman)

Ranpli Taks ou yo Elektwonikman Avèk Èd Sou Plas

Sèvis depoze-ale ak depo elektwonik (e-filing) endividyèl pa telefòn disponib, gratis, nan sit preparasyon taks yo. Lè ou depoze dokiman ki gen rapò ak revni ak taks ou, yon preparatè taks sètifye pral eskane yo pou taks ou yo ka prepare pita. Lè sa a, moun k ap prepare taks la ap rele w pou revize enfòmasyon w yo epi ede w ranpli taks ou yo, epitou ranpli EITC si w kalifye.

Food Bank For New York City pral bay sèvis sa a si revni kay ou an 2023 te pi ba pase $65,000 (avèk oswa san depandan). Randevou obligatwa.  ou plis enfòmasyon sou sit yo ak lè fonksyonman yo epi pou pran yon randevou, vizite www.foodbanknyc.org/taxhelp/. Si w gen kesyon, rele (646) 981-6111.

NYC Free Tax Prep, Biwo Otonòmi Finansye Depatman Zafè Konsomatè Vil Nouyòk la ofri sèvis sa a si revni kay ou an 2023 te pi ba pase $85,000 (oswa $59,000 oswa mwens si ou selibatè epi ou pa gen depandan). Gen kèk sit ki mande randevou. Pou jwenn enfòmasyon sit yo, lè ak randevou, vizite www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page.

Men ki jan depoze e-depo travay:

 1. Se sèlman moun lan (yo) ki pral depoze a (yo) ap pèmèt aksè nan lokal la (eksepte moun k ap bay swen ak timoun). Ou pral bezwen pote tou tout bagay ki nan lis nan seksyon “Sa w bezwen pou w prepare taks ou yo.”
 2. Yon volontè nan sit la pral verifye idantite w, revize dokiman ki gen rapò ak revni ak taks ou, epi mande w ranpli yon fòm admisyon.
 3. Yo pral analize dokiman ou yo an sekirite pou yon preparatè taks sou plas ki sètifye kapab trete deklarasyon taks ou, yon lòt moman pita.
 4. Preparatè taks sètifye w la ap rele w nan 48 a 72 èdtan pou l revize deklarasyon taks ou a epi konplete pwosesis e-depo an.
 5. Deklarasyon taks ou a pral depoze elektwonikman! Ou dwe gen aksè a yon òdinatè epi yon adrès imel, paske yo pral voye lyen ki mennen nan deklarasyon taks ou ranpli pa imel. Si w pa gen yon imèl aktif, w ap resevwa yon randevou pou w pase pran yon kopi deklarasyon taks ou.
Opsyon 3: Sèvis Preparasyon Taks sou Entènèt

Depoze Taks Ou yo A Distans

Toutotan revni kay ou an 2023 te pi ba pase $65,000 (avèk oswa san depandan), Food Bank For New York City ofri toupwogram Asistans Volontè Pou Taks Sou Revni Vityèl gratis (Virtual Volunteer Income Tax Assistance, Virtual VITA) pou depo elektwonik pratik (e-filing) lakay ou. Vizite www.FoodBankNYC.org/taxhelp pou plis enfòmasyon.

Si revni kay ou an 2023 te pi ba pase $85,000 (oswa $59,000 si ou selibatè epi ou pa gen depandan), Biwo Otonòmi Finansye Depatman Zafè Konsomatè Vil Nouyòk la ap ofri sèvis sa a atravè Preparasyon taks gratis NYC.  Pou yon lis founisè vizite www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page.

Men ki jan e-filing sou entènèt travay:

 1. Ou dwe gen aksè a yon òdinatè, yon adrès imel ak yon telefòn selilè (de preferans yon smartphone) pou itilize opsyon sa a.
 2. W ap resevwa yon randevou pou yon tchat videyo, nan moman sa ou pral verifye idantite w.
 3. Apre sa, yo pral mande w ranpli yon fòm admisyon sou entènèt epi telechaje dokiman ki gen rapò ak revni ak taks ou nan yon lyen an sekirite.
 4. Yon Evalyatè Kalite, ki se yon preparatè taks sètifye, pral pwograme yon apèl avèk ou pou revize ak konfime enfòmasyon ki nan deklarasyon taks ou a.
 5. Apre Revizyon Kalite a, yo pral mande w pou w siyen yon otorizasyon pou ranpli deklarasyon taks ou de fason li ka ranpli elektwonikman. Apre sa, ou pral resevwa yon imèl ki gen lyen ki mennen nan deklarasyon taks ou ranpli.
Lòt Resous pou Taks Èd sou Plas

Sit Asistans Volontè Pou Taks Sou Revni (VITA) Toupre Ou

Si ou pa ka jwenn yon sit pratik tou pre w, gen lòt sit Asistans Volontè Pou Taks Sou Revni (VITA) ki ofri gratis asistans pou preparasyon taks. Jis rele liy dirèk Lokalizatè Sit VITA nan (800) 906-9887 oswa itilize Lokalizatè Sit VITA pou jwenn sit VITA ki pi pre w la epi jwenn orè operasyon ak nimewo kontak yo.

Asistan taks Fondasyon AARP

AARP Foundation Tax-Aide ap bay sèvis preparasyon taks an pèsòn, depoze ak vityèl gratis pou kontribyab ki gen revni ba ak modere, espesyalman moun ki gen 60 an oswa plis. Pou plis enfòmasyon, vizite https://taxaide.aarpfoundation.org. (Asire w ou li seksyon ki eksplike ki dokiman ou bezwen pou prepare taks ou yo.) Ou ka vizite tou https://www.aarp.org/money/taxes/aarp_taxaide/locations oswa rele AARP nan (888) 687-2277 pou jwenn yon sit toupre w.

Manm ki bezwen èd pou pran yon randevou nan youn nan sit taks yo ka kontakte Kowòdonatè Sansibilizasyon yo nan yon imèl [email protected]. Manm Swen Adomisil yo ka kontakte Kowòdonatè Sansibilizasyon an lè yo vizite isit la.

Pou Plis Enfòmasyon, Enkli Sit Preparasyon Taks Gratis

Pou Manm National Benefit Fund ak Greater New York Benefit Fund yo

(An angle, an panyòl) Sit Preparasyon Taks: Long Island | New Jersey | Westchester

Pou Manm Swen Adomisil yo,

Kèlkeswa sitiyasyon w, tout manm Swen Adomisil yo elijib pou jwenn èd gratis pou preparasyon taks—menmsi ou pa resevwa avantaj sante. (In English, en español, На русском языке, nan lang Kreyòl, 中文) Sit Preparasyon Taks: Long Island | New Jersey | Westchester